دسترسی با طناب | کار با طناب

دسترسی با طناب بهترین روش برای کار در ارتفاع است. این روش نسبت به سایر روش های مشابه مانند داربست و یا کلایمر از ایمنی و سرعت بیشتری برخوردارد است.

دسترسی با طناب روش یا تکنیک نوینی است که طنابکار با استفاده از طناب و تکنیک های کوهنوردی به ارائه خدمات صنعتی در ارتفاع می پردازد. شاید به طور اتفاقی در مسیر منزل یا کار افرادی را دیده باشید که با طناب بر روی نمای یک ساختمان یا پل در حال ارائه خدمات بدون داربست […]