طناب راپل

طناب راپل و طناب کار | طناب نماکار | طناب کار در ارتفاع

طناب کار در ارتفاع یکی از مهم ترین ابزار کار در ارتفاع است. طناب یکی از مهم ترین لوازم، در حوزه تجهیزات (Rope access) طناب کار در ارتفاع  یا به اصطلاح طناب ارتجاعی می باشد. که در این مقاله قصد داریم آن را برسی نمایم. از مهم ترین ویژگی طناب ارتجاعی که می توان در…